Xóa history trên Git (vẫn giữ lại code mới nhất) như thế nào?

Xóa history trên Git (vẫn giữ lại code mới nhất) như thế nào?

Mình đã từng chia sẻ cách remove những file đã được commit vào git, còn lần này mình sẽ chia sẻ cách xóa history trên Git như thế nào. Ý mình là xóa toàn bộ history nhưng vẫn giữ lại code mới nhất. Nhìn vào sẽ giống như một repo hoàn toàn mới với một…